Selecteer een pagina

Natuurlijk komen wij bij Antwoordvooroverheden.nl in aanraking met allerlei mode termen, zoals de doe-democratie, overheidsparticipatie en vele andere op de participatiesamenleving geënte ontwikkelingen. Op dit vlak is het voor gemeenten/overheden soms lastig om de verantwoording richting burgers en de gemeenteraad professioneel op te pakken. De IntiatievenMonitor van Antwoordvooroverheden.nl biedt daarvoor een oplossing.

Veel gemeenten werken aan een betere verantwoording aan burgers door het burgerjaarverslag. Dit is uiteraard niet het enige middel. De verantwoording aan burgers over kwaliteit van de dienstverlening en participatie gebeurt bijvoorbeeld door de benchmarksite ‘Waar staat je gemeente?’. Hier kun je in mooie meetwaarden de prestaties van uw gemeente op verschillende maatschappelijke thema’s, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en lokale economie. Echter te vaak ontbreekt het verhaal achter de cijfers of is het verhaal te stevig gekaderd vanuit de zienswijze van de overheid, waardoor de informatie haar waarde verliest.

Van enquêtes en panels naar verantwoorden met burgers

Enquêtes en burgerpanels, burgerjaarverslagen, ‘waar staat je gemeente’ zijn te vaak gericht op het verkrijgen van antwoorden op hun eigen kaders en vragen. De gemeente krijgt antwoord op wat de gemeente belangrijk vindt en niet op de vraag wat er speelt in de samenleving, wat burgers belangrijk vinden. Eén van de grootste ergernissen van burgers blijft dan dat de overheid te vaak denkt te weten wat goed voor hen is en te weinig nagaat of dit wel klopt. Hun eigen ideeën, ervaringen en kracht spelen te vaak geen rol.
21610233_l

Daarom is het beter om verantwoording niet aan maar met burgers te gaan doen. Door burgers te betrekken bij de verantwoording van bijvoorbeeld burgerinitiatieven kan een belangrijke stap zijn om het vertrouwen van burgers in de overheid terug te winnen en participatie echt op gang te brengen.

Bij het nieuwe samenspel hoor ook een nieuwe manier van verantwoording. We zijn het er over eens dat er een nieuw samenspel ontstaat, een meer gelijkwaardige samenspel met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De overheid stuurt te vaak in de verantwoording in de richting die haar goed uitkomt, waardoor burgers te weinig ruimte krijgen voor hun eigen ideeën, ervaringen en impact met bestaande en nieuwe initiatieven.

De meerwaarde van monitoren van de werkelijkheid

Wanneer uw (slimme) gemeente de resultaten van interventies of acties kan monitoren en signalen op te vangen hoe mensen de nieuwe situatie ervaren (de verhalen achter de cijfers), dan weet u ook welke rol van de overheid wenselijk is. De gewenste (faciliterende) rol van de overheid ontstaat dus vanuit de kracht van de samenleving: wanneer reguleert u, wanneer regisseert u, wanneer stimuleert u, wanneer faciliteert u en wanneer laat u echt helemaal los? Vanuit verantwoordingsperspectief krijg je inzicht hoe zaken lopen en krijg je de gelegenheid om op tijd bij te sturen. Het wordt mogelijk om de impact van initiatieven inzichtelijk te maken voor en gedurende de uitvoering. Ook een nulmeting van de kracht in een ‘wijk’ is mogelijk. De realisatie van de hoofddoelen, maar ook de bijeffecten, komen zo vroeg in beeld zodat eventueel kan worden bijgestuurd.

Uiteraard draagt deze verantwoording met burgers bij aan het bepalen van de kaders voor burgerparticipatie en doe-democratie. Zo kan de gemeenteraad op basis van deze inzichten de verantwoording over de kwaliteit van burgerparticipatie en overheidsparticipatie gemakkelijk vorm geven. Dit maakt het tevens transparanter wat de gemeenteraad in de toekomst toetst bij gerealiseerde burgerinitiatieven/ beleid.

En nu komt de verrassing, we hebben het al ….

Steeds meer overheden willen weten welke initiatieven er reeds aanwezig zijn binnen de maatschappij. Het leuke is dat we het instrument al voor u hebben. De InitiatievenMonitor voor het in beeld krijgen en houden van burger en ondernemersinitiatieven. Bedoeld voor alle stakeholders zodat overheden alleen hoeven in te springen als dat nodig is.

Nog belangrijker is dat de overheden hierop kunnen aansluiten en beter begrijpen hoe ze de kracht van oplossingen uit de samenleving kunnen benutten. De Intiatievenmonitor van Antwoordvooroverheden.nl maakt het mogelijk om op een snelle en verantwoorde manier initiatieven in kaart te brengen en te versterken.

U wilt de InitiatievenMonitor gaan toepassen in uw gemeente? Neem dan  contact met ons op!