Selecteer een pagina

Welkom bij Antwoord voor Overheden

De kennis voor de toekomst van Nederland zit in alle Nederlanders

Antwoord voor overheden?

Antwoord voor Overheden helpt gemeenten, provincies, bestuursorganen en het Rijk de kennis, ervaring en vaardigheden van burgers, bedrijven en overheden beter te benutten.

Taaie praktijken?

Antwoord voor Overheden helpt om de juiste mensen aan boord te krijgen, samen inzicht op te bouwen én doorbraak-oplossingen te vinden voor taaie publieke uitdagingen.

17 miljoen creatieve mensen

Nieuws en duiding over ontwikkelingen in de kennis-ervarings-samenleving en antwoorden uit de anticipatie-maatschappij
Handreiking voor participatie en innovatie

Handreiking voor participatie en innovatie

Eén van de verrassingen in de vakantietijd was voor mij de uitstekende blog van partner Tim Robbe over het oog van de storm waar gemeenten volgens hem midden in zitten. Het broeit, je voelt het aankomen. Dat is natuurlijk niet mooi (zeker omdat het waarschijnlijk klopt), maar de positieve kant van het verhaal is dat je je nog kunt voorbereiden op de storm of tornado die gaat volgen. Lees meer…

Participatie(nota) in de praktijk: wordt de afstand tussen overheid en burger in Stichtse vecht kleiner?

Participatie(nota) in de praktijk: wordt de afstand tussen overheid en burger in Stichtse vecht kleiner?

De gemeente Stichtse Vecht heeft prachtig beleid om de afstand tussen inwoners en overheid te verkleinen en de inbreng van bewoners bij alle dossiers serieus te nemen, zodat mensen zich gehoord voelen. Dit beleid ligt vast in de kadernotitie Gebiedsgericht werken en de participatienota. Beide nota’s zijn unaniem door de gemeenteraad van Stichtse Vecht aangenomen.

We willen nu graag weten hoe het in de praktijk gaat met de participatie in uw omgeving. U kunt ons hierbij helpen door het aanreiken van uw ervaringen, gebeurtenissen! Lees meer…

Aandacht voor ouderen in de thermometer van Stichtse Vecht

Aandacht voor ouderen in de thermometer van Stichtse Vecht

Stichtse Vecht staat de komende jaren veel uitdagingen te wachten, met minder middelen om deze het hoofd te bieden. De overheid, burgers, ondernemers en andere partners moeten steeds meer samenwerken. Hoe krachtig zijn burger initiatieven? Werkt beleid wel? Zijn er bij-effecten? Hoe ervaart u veiligheid? Hoe ervaart u nieuwe situaties, zoals nieuw leerlingenvervoer of maatwerk zorg. Wat speelt er in uw wijk?
In de gemeente Stichtse Vecht wonen op dit moment ongeveer 10.000 65-plussers. Cijfers geven aan dat het aandeel 65-plussers in de gemeente op zal lopen tot naar verwachting 25% in 2040.
Lees meer…

Spotlights

De proposities van AntwoordvoorOverheden.nl zijn gebaseerd op kennis en inzicht van burgers en bedrijven in de samenleving. Kennis en inzicht die goed bruikbaar wordt voor uitdagingen in het publieke domein als deze beschikbaar wordt voor velen. Dat gaat niet vanzelf om dat die kennis pas echt tot leven komt als mensen erover vertellen, het opschrijven, illustreren met een een foto of schets én als je meer informatie over de context en achtergronden erbij hebt. Kortom, in wikipedia past die kennis niet, in Google kun je het niet vinden en Twitter is er te kort voor.

Op dit moment is Open Data een grote beweging binnen de overheid. Maar er is meer nodig dan data. Op 18 mei heeft Antwoordvooroverheden een presentatie gegeven op het Doe Open! Festival om te vertellen de 7 uitgangspunten van Antwoordvooroverheden en #openstories als middel voor het oplossen van taaie vraagstukken in het publieke domein.

 

Thermometer Stichtse Vecht online

In de gemeente Stichtse Vecht is de eerste burger-thermometer van Nederland live gegaan door een unieke samenwerking tussen Antwoordvooroverheden, Radio en TV Stichtse Vecht en Regus Kantoor en Vergaderlocaties. Lees meer.

Oplossing #pgbalarm

Het #pgbalarm loeit maar door. Van Rijn heeft inmiddels zielepijn aldus zorgvisie. Helemaal niet nodig want de oplossing staat al twee maanden hier

De pluriforme sector. Democratie 3.0 volgens Henry Mintzberg

Henry Mintzberg legt uit hoe we weer evenwicht kunnen krijgen tussen de publieke, private en pluriforme sector. Hier hoeven wij weinig aan toe te voegen. Lees het zelf ….

7 uitgangspunten

Overheden worden nevenheden, onderdanen werden al nevendanen en we hebben een anticipatie-maatschappij. Met nieuwe waarden en normen kunnen transformaties goed verlopen
De kennis voor de toekomst zit in alle Nederlanders
1-64Wist u dat de overheid, instituties en kennisinstellingen samen minder dan 1% van de nuttige kennis en ervaring van Nederland in huis hebben? Dat moet toch wat betekenen voor de wijze van besturen en beslissen. De huidige decentralisaties zijn niet meer dan een begin van een transformatie waarin Nederland gaat ontdekken dat de straatveger soms meer bij te dragen heeft dan de professor. U gelooft het niet? Nou burgers blijken de overheid steeds vaker te slim af te zijn. Bij Antwoordvooroverheden.nl spreken we dan ook van de anticipatie-maatschappij.
Burgers zijn professionals en experts & ambtenaren zijn burgers
2-64Nederland is wereldwijd één van de landen met de best opgeleide bevolking. Bijna alle volwassen burgers weten anno 2015 meer dan de burgemeester uit Swiebertje. Al die burgers zijn dus professionals die wat weten over veel zaken of experts die (bijna) alles weten over een onderwerp of ervaringsdeskundigen die weten hoe iets zit of moet. En ambtenaren zijn ook burgers. Dus tijd om op te houden te denken in verschillen. We zijn allemaal gelijk, alle burgers zijn nevendanen.
Nederland is onbestuurbaar, gelukkig maar
3-64

We horen het vaak, de maatschappij is complex geworden. Maar weet u ook dat daardoor het huidige bestuur- en beslismodel niet meer past bij de maatschappelijke situatie? De tijden van Swiebertje zijn echt voorbij, het stellen van regels en doelen werkt niet meer, en dat is maar goed ook. De maatschappij bestuurt zich grotendeels zelf. De overheden krijgt steeds meer een faciliterende rol en moeten alleen de randvoorwaarden managen.
Constructieve belangenverstrengeling is noodzakelijk
4-64Om complexe sociale en publieke issues op te lossen werkt het opdelen van het probleem in sectoren, regio’s, vakgebieden, enz averechts. Het probleem wordt er onzichtbaar van, maar verdwijnt niet, het gaat onder water. Daarom pleit Antwoordvooroverheden voor het aangaan van constructieve belangenverstrengeling. Daar moet je dan bijzonder transparant over zijn, maar als iedereen het weet, dan is daar niet mis mee.
Participeren is nooit gratis
5-64De begrippen crowdsourcing, eigen kracht, co-creatie en burgerparticipatie zijn alle drie behoorlijk misbruikt om bezuinigingen te realiseren of goed te praten. Antwoordvooroverheden is heel helder. Kennis en ervaring zijn niet gratis, niet voor bedrijven en ook niet voor overheden. De burger-professional behoort gewoon netjes betaald te krijgen voor hun inspanningen voor de publieke zaak. OK, een paar uur vrijwilligerswerk hoort er ook bij, maar de grens ligt echt op maximaal een paar uur in de week.
Overheden participeren in de maatschappelijke processen
6-64Burgerparticipatie is gewoon het verkeerde woord. Het klinkt als het toelaten van burgers in de wereld van overheden. Het moet andersom. Het gaat pas werken als overheden gaan participeren in de maatschappelijke processen. Overheidsparticipatie dus. Want alleen daar kun je leren hoe de vork in de steel zit als het gaat om netelige, taaie problemen. Niet achter een bureau of in een vergaderzaal. Meedoen op gelijke voet is de enige manier. Overheid worden nevenheden, ze staan ernaast in de maatschappij.
Kennisbanken met perspectieven. #openstories voor iedereen
7-64Bestuurlijk Nederland draait op cijfers en informatie. Wat wil je ook met zoveel technische universiteiten en zoveel logistiek. We hebben daar met z’n allen echter ook flink last van. Er lijkt niets meer te kunnen zonder evidence-based beslissen, SMART aanbesteden of SROI modellen. We zijn het verhaal achter de cijfers compleet kwijt. Bij Antwoordvooroverheden staat het verhaal, met daarin de kennis, expertise, ervaring en het perspectief van de burger juist centraal. En ja, vaak zitten die ook in een database, maar die database is net als bij #opendata voor ons allemaal. Dan kan kennis en ervaring ook hergebruikt worden. Bij Antwoordvooroverheden spreken we over #openstories.

3 fasen

Voor taaie uitdagingen bestaan geen recepten en stappenplannen. Er zijn wel fasen aan te wijzen in wat er moet gebeuren

Verbinding maken

Burgers en  bedrijven moeten het de moeite waard vinden om aan het vraagstuk te werken. Antwoordvooroverheden.nl zoekt en realiseert de verbinding met de groepen echt die nodig zijn voor het realiseren van verandering. Hierbij gaat het zelden om de usual suspects.

Ervaring inbrengen

De terugkoppeling van inzichten uit de samenleving (collectie slimheid) is in de praktijk een prima springplank gebleken om met elkaar de volgende stap te nemen: samen plannen maken. Met als effect dat mensen en organisaties zich gehoord voelen en bereid zijn om hun kennis , expertise, ideeën, daadkracht en energie in zetten.

Samen veranderen

In het proces moet er ruimte zijn om concreet zaken op te pakken. De werkwijze zorgt ervoor dat de beste uitkomsten komen boven drijven, er slimmere besluiten met draagvlak worden genomen en samen op een verantwoorde manier de beste oplossingen in de praktijk ontstaan.
Het aangaan van nieuwe verbindingen is essentieel, anders stappen er geen mensen en bedrijven met nieuwe kennis en ervaring in. En om die verbindingen te behouden moet er duurzaam mee worden omgegaan.
o
Iedereen moeten ook echt inbreng hebben, volwaardig meedoen, zelfs de leiding kunnen nemen. Het is de overheid die los laat en gaat participeren in maatschappelijke processen.
En dan gaat het gebeuren. Burgers, bedrijven en overheden gaan samen in een ondernemend zoekproces meerdere oplossingen proberen, falen en weer opstaan, durven stoppen en weer doorgaan.

Deze weg gaan voelt voor overheden vaak onnatuurlijk aan. Daarom neemt antwoordvooroverheden.nl u bij de hand

12 proposities

Er is een nieuw speelveld en dat vraagt groei in de rol van overheden! Wanneer reguleert u, wanneer regisseert u, wanneer stimuleert u, wanneer faciliteert u en wanneer laat u echt helemaal los? AntwoordvoorOverheden.nl laat overheden ervaren hoe de (faciliterende) rol van de overheid handen en voeten krijgt vanuit de kracht van de samenleving.

Gemeenten

De Top 3 proposities van Antwoordvooroverheden.nl voor gemeenten gaaan uiteraard over het beter benutten van de kennis, kunde en ervaring van burgers en bedrijven voor publieke doelen en het zoeken naar oplossingen voor publieke uitdagingen

CitizenConnect

Veel websites van overheden hebben een vrij kaal, gesloten en onaantrekkelijk formulier voor opmerkingen of meldingen. CitizenConnect vervangt deze door een activerend, open en effectief systeem voor gevraagde en ongevraagde burgerparticipatie. Mail of bel voor een demo.

BurgerplanXL

Plannen maken en verbeteren  gaat het beste met de kennis van de samenleving aan tafel . Burgerplan XL brengt deze samen en zorgt ervoor dat hun perspectieven en ervaringen op tafel komen en blijven tot uitdagingen succesvol zijn overwonnen.

ParticipatieMonitor

Slimme overheden weten welke initiatieven er in de maatschappij zijn en sluiten hierop aan om zo de kracht van oplossingen uit de samenleving te benutten en waar nodig te versterken.. De InitiatievenMonitor brengt en houdt initiatieven op een snelle en verantwoorde manier initiatieven in kaart.

Provincies

Provincies hebben een moeizame – lees vaak nauwelijks bestaande – relatie met de burger. Maar dat hoeft niet lang meer te duren. Met de Top 3 proposities van Antwoordvooroverheden.nl komt de provincie snel op een positieve manier bij de burger en bedrijven in beeld:

ProvincieBeeld

Veel diensten en activiteiten van provincies zijn behoorlijk onzichtbaar voor burgers. En onbekend maakt onbemind. ProvincieBeeld versterkt de verspreiding van kennis over het werk van de provincie zodat de provincie in beeld komt en blijft bij de burgers.

InnovatiePropellor

Innovatie was lang het domein van R&D’s en (inter)nationale overheden. Inmiddels weten we dat de regionale schaal de beste voedingsboden is voor innovatie. De InnovatiePropellor faciliteert provinciale overheden om op evenwichtige wijze innovatie-programma’s samen met bewoners en bedrijven te ontwerpen en besturen.

HerverbondenBeheer

Het natuurlijke kapitaal in onze omgeving is 2x groter dan het maatschappelijk kapitaal in onze samenleving wat weer 2x groter is dan de klassieke economie.  HerverbondenBeheer leert provincies natuurlijk, menselijk, sociaal en economisch kapitaal  in duurzaam evenwicht samen met burgers en andere overheden te beheren .

 

Zelfstandige bestuursorganen

ZBO’s moeten op zoek naar een nieuwe balans qua rol tussen terugtredende centrale overheden en de dichter bij de burger staande gemeenten. Ook zij kunnen slim aan de slag me de kennis en ervaring van burgers. Maar deze rolverandering vraagt ook om de ontwikkeling van nieuw vakmanschap.

BurgerNetwerken

Toezicht- en kennis-netwerken van burgers zijn hét antwoord op de terugtredende overheid. Burgernetwerken zijn essentieel voor de effectiviteit van inspecties en zeer geschikt voor toezicht op onderwijs, weg/water en voor (sociale)veiligheid. Antwoordvooroverheden.nl verzorgt de vorming van burgernetwerken en faciliteert het onderhoud door duurzaam beheer en de juiste ritmiek.

BurgerPanel 3.0

Slimme bestuursorganen peilen voortdurend wat burgers belangrijk vinden en ontdekken hierdoor hoe burgers en bedrijven, de samenleving, het beste kunnen helpen. De kerngedachte is beter kunnen luisteren naar wat er werkelijk leeft, verbinden met de aanwezige kennis en energie die er al is gebruiken voor verandering met draagvlak.

SkillsConnect

De veranderende rol van overheden brengt ook veel verandering en onzekerheid mee voor ambtenaren. Omdat niemand weet welke skills passen bij de nieuwe situatie is training niet de aangewezen weg. Antwoordvooroverheden.nl helpt dit positief op te pakken via ontwikkeling van nieuw vakmanschap door de ambtenaren zelf. Mits slim georganiseerd komt het benodigde verandertraject bottom-up tot stand zonder top-down de controle kwijt te raken.

Rijksoverheden

Voor weinig overheden zal de aanpassing zo groot zijn als voor de Rijksoverheid. Dat is de consequentie van het inzicht dat besturen niet meer kan. Toch is er een glansrol voor centrale overheden weggelegd in het faciliteren van een  geoliede samenleving. Antwoordvooroverheden heeft een idee over de kaart en helpt graag ook deze weg naar Democratie 3.0 te zoeken.

Vooraf evalueren

Door hun beperkte aantal en diversiteit kunnen beleidsmakers de effecten van nieuw beleid niet goed inschatten. Een miljoen burgers lukt dat veel beter. VoorafEvalueren brengt de verwachte en onverwachte effecten van beleid in beeld zodat u al kunt bijsturen voor u bent begonnen. Achteraf evalueren is dan overbodig.

Omgekeerde beleidsvorming

Beleidmakers kunnen echter nog wel meer en beter gebruik maken van de denkkracht van de burger om nieuw beleid te vormen dat aansluit bij en draagvlak heeft in de maatschappelijk realiteit. Vaak is nieuwe beleid al jarenlang in de samenleving aanwezig. Omgekeerde beleidsvorming faciliteert het omzetten daarvan in formeel beleid.

BehapbaarMaatwerk

De diversiteit onder burgers is te groot voor de Rijksoverheid om te overzien. Uitdagingen als inclusie, participatie, jeugdzorg en passend onderwijs worden niet voor niets naar gemeenten gedecentraliseerd. Het Rijk moet echter wel zorg dragen voor een optimale data- en kennis-uitwisseling zodat deze snel stroomt naar waar het nodig is om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dat is precies wat BehapbaarMaatwerk nationaal kan betekenen.

0 oplossingen

Want die maken we altijd samen

Contact

Mail naar info@antwoordvooroverheden.nl of bel +31 6 2909 7305