Selecteer een pagina

Uit recent onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat in Nederland 100.000 multi-probleem gezinnen bestaan. Jaarlijks wordt gemiddeld €104.000,- uitgegeven aan de begeleiding van een multi-probleem gezin

bezuinigingen

De gemeente staat op het gebied van jeugdhulpverlening ook financieel voor een grote bezuinigingsopgave. Gemeenten ‘gaan’ vanaf 2015 over de jeugdzorg (decentralisatie). Een ingrijpende operatie die veel bestuurskracht en organisatorische inzet vraagt.

De volgende uitgangspunten geven richting aan de hervorming van de zorg voor de jeugd (bron:Om het kind! Visie hervorming zorg voor de jeugd 2012):
Ruimte geven aan de eigen kracht van gezinnen en hun sociale omgeving; dat is het eerste uitgangspunt op basis waarvan wij de verandering willen doorvoeren en het jeugdstelsel weer eenvoudig maken.

Ten tweede willen we zorgen dat kleine problemen klein blijven. Door opvoedvragen te stellen en elkaar aan te spreken als iets niet goed gaat willen we ervoor zorgen dat het gewone opvoeden weer in de belangstelling staat.
En ten derde, waar nodig is er snel effectieve hulp dichtbij.
Juist als interventies steeds meer front worden gestuurd, community based zijn, worden uitgevoerd in gezinnen, scholen of de buurt is zicht hebben op de waarde van een interventie in een bepaald gezin van belang. Voor het ene gezin werkt het heel goed om met elkaar een communicatietraining te volgen, bij een ander gezin kan de situatie daardoor verslechteren.

Onze benadering: monitoren gezinnen

Het gezin als belangrijkste informatiebron

Een unieke aanpak of set aan interventies die voor ieder gezin werkt, bestaat volgens ons niet.

Maatwerk gebaseerd op professionele kennis en inschattingsvermogen van de experts, vormen de basis voor een voorgestelde (set aan) kleine interventies. Het monitoren van de effecten van de interventies in de gezinnen is dan van cruciaal belang

Wij geloven dat het gezin zelf de meest waardevolle informatie kan leveren over hoe het met hen gaat. Als een interventie effect heeft dan zullen kleine verschuivingen op verschillende domeinen (bijvoorbeeld communicatie) optreden. Deze kleine verschuivingen noemen we zwakke signalen. Deze zwakke signalen worden zichtbaar en moeten worden bekrachtigd als ze positief zijn en moeten worden bestreden als ze negatief zijn. Dit zichtbaar krijgen gebeurt middels een onderzoekstechniek die gedurende langere tijd het effect van interventies in kaart kan brengen op verschillende factoren, deze techniek heet SenseMaking.

Wat levert het op?

Monitoren gezinnen
Het monitoren van interventies in een gezin kan de verstoringen in het gezin in kaart brengen en nieuwe patronen zichtbaar maken.

Gerichter verandertraject
Dit levert een gerichter veranderingsproces op, die frequent kan worden bijgestuurd. Hierdoor is overzicht en inzicht in de actuele situatie in een gezin.

Tijdiger kunnen bijsturen
De kans is groter dat dysfunctionele patronen eerder zichtbaar worden, tijdig kunnen worden bijgestuurd. Met als resultaat een groter gebruik van de expertise van de hulpverleners en interventies die zichtbaar effectief zijn voor gezinnen.

Gelooft u net als ons dat door beter luisteren naar elkaar de zorg kan worden verbeterd, neem contact met ons op om daarover van gedachten te wisselen.