Selecteer een pagina

Inzoomen op de rol van wijkteam/ wijkmanager
Wijkmanagers (wijkteams) spelen een belangrijke rol, ze hebben een spilrol, organiseren samenwerking met bewoners, gemeentelijke vakdiensten, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, politie, ondernemers en woningcorporaties rondom wijkspecifieke vraagstukken.

Ze proberen de vraagstukken die spelen in de wijk op te lossen, te helpen bij de uitvoering van beleid, aanspreekpunt voor bewoners te zijn, maar ook om beleidstrajecten bij te sturen en wet- houders te informeren over de risico’s van bepaalde ambtelijke initiatieven als dat, gegeven de stemming in de wijk, nodig is.

Er komt meer accent op maatwerk te liggen bij inzet van mensen en middelen waar nodig op straat-, buurt-, wijk- of stedelijk niveau

De wijkmanagers vervullen een scharnierfunctie tussen de gemeentelijke organisatie en de wijkplatforms en vervullen ook een belangrijke rol als aanspreekpunt in een wijk voor bewoners, bewonersorganisaties en in de wijk werkzame professionele organisaties zoals buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen.

Signalen opvangen: signaleringsnetwerk

Wijkmanagers hebben vaak samenwerkingsverbanden opgezet met instanties die een grote rol spelen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, waaronder politie (overlast en criminaliteit), wijkteams (vervuiling en verloedering), onderwijs (pesten, schoolverzuim), woningcorporaties (burenoverlast, het ontstaan van schulden), en welzijnswerk (jeugdproblematiek). Door met deze partijen signaleringsnetwerken te vormen, kunnen tijdig maatschappelijke problemen en veiligheidsrisico’s ingeschat worden en is het mogelijk gebleken om in een vroeg stadium preventief in te grijpen. Hoe kun je dit signaleringsnetwerk vergroten en beter benutten.

Bekijk onze presentatie.